Busques pis? Consulta el nostre catàleg d'immobles aquí!

Matriculacions de Vehicles

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

 Documentació de l'interessat

 

  • Sol·licitud de matriculació.
  • Persones físiques: DNI, targeta de residència o passaport + NIE.
  • Persones jurídiques: Targeta d'identificació fiscal de la societat. Cal aportar el DNI del representant i les escriptures on aparegui aquest o bé l'imprès de representació.

     

 

 Documentació del Vehicle

 

  • Fitxa tècnica: Tres còpies amb la diligència de venda o factura o acta d' adjudicació si prové de subasta.

 

Impostos

 

  • Justificant del pagament o l'exempció de l'impost de Circulació de l'Ajuntament on el sol·licitant estigui domiciliat.
  • Justificant del pagament, exempció o no subjecció de l' Impost de Matriculació (model 576, 05 o 06 de l'Agència Estatal Tributària).

 

Vehicles estrangers

 

Vehicles adquirits a la Unió Europea

 

Cal aportar la documentació original del vehicle, el contracte de compravenda i l' impost de transmissions patrimonials.

 

Si el vehicle és adquirit per un compravenda d'un país diferent a Espanya, cal aportar la factura en la qual figuri el número de l'IVA.

 

En cas de ser un vehicle adquirit a un compravenda espanyol, cal aportar la factura i el document expedit per Hisenda que justifiqui que el vehicle està donat d'alta en aquesta activitat durant l'exercici corresponent.
 
Vehicles adquirits en altres països
 
Cal aportar la documentació original del vehicle i el Document Únic Administratiu (DUA) expedit per Aduanes, on consti la diligència d'importació del vehicle.

  

A més a més

 

  •  Vehicles Agrícoles: Document acreditatiu de la inscripció al Registre Oficial de Maquinària Agrícola de la Comunitat Autònoma.
  • Autobusos o vehicles de transport de mercaderies: Certificat d'Autorització de Transport. En casos de MMA superior a 6 tones i una càrrega que superi les 3,5 tones.

 

  

 IMPRESOS 

Sol·licitud de matriculació
Imprès de representació